Prorektorzy


Prorektor ds. Kształcenia – dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni

Kompetencje:

1. Nadzór nad prowadzeniem spraw podległych jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem 
    organizacyjnym;

2. Udział w przygotowywaniu planu strategicznego funkcjonowania Uczelni i nadzór nad jego realizacją w
    zakresie zagadnień podległych Prorektorowi ds. Kształcenia;

3. Koordynowanie prac Instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie procesu  
    dydaktycznego na wszystkich rodzajach studiów;

4. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. eNauczania;

5. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie studentom niepełnosprawnym odpowiednich
    warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych;

6. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych;

7. Przygotowywanie wniosków dot. procesu kształcenia na wszystkich rodzajach studiów oraz
    przedkładanie ich do uchwalenia przez Senat;

8. Nadzór nad realizacją wymiany zagranicznej studentów i pracowników Uczelni w ramach programów UE (m.in. Europejski Program Edukacyjny „Uczenie się przez całe życie” – w tym Erasmus+, Leonardo da Vinci);

9. Nadzór nad organizowanymi i prowadzonymi w Uczelni studiami podyplomowymi;

10. Nadzór nad procesem ankietyzacji przez studentów zajęć dydaktycznych i administracji w zakresie
     obsługi dydaktycznej;

11. Nadzór nad rozliczaniem godzin dydaktycznych na wszystkich rodzajach studiów i ocena kosztów
     kształcenia (przy współpracy z Kwestorem);

12. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań obejmujących obszar działań Biura ds. Nauczania oraz
      Biura ds. Studenckich;

13. Współpraca z Kwestorem w zakresie pomocy materialnej dla studentów i nadzór nad wykonywaniem
      planu finansowego pomocy materialnej dla studentów;

14. Nadzór nad wdrażaniem, rozwijaniem i funkcjonowaniem e-learningu;

15. Współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni;

16. Nadzór i udoskonalanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (w ramach ISO 9001);

17. Przygotowywanie projektu rocznego ogólnouczelnianego preliminarza budżetowego środków na
     działalność Samorządu Studenckiego;

18. Nadzór nad imprezami organizowanymi przez studentów ANS w Elblągu;

19. Współpraca i nadzór nad realizacją statutowych obowiązków organów wykonawczych Samorządu
      Studenckiego;

20. Nadzór nad studenckimi kołami naukowymi;

21. Nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych otrzymywanych przez Samorząd Studencki z Uczelni lub ze źródeł pozauczelnianych.Prorektor ds. Organizacyjnych i Naukowych – dr Irena Sorokosz, prof. uczelni  

Kompetencje:

1. Nadzór nad prowadzeniem spraw podległych jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym;

2. Nadzór nad Biblioteką ANS w Elblągu;

3. Nadzór nad Wydawnictwem ANS w Elblągu;

4. Nadzór nad Archiwum ANS w Elblągu;

5. Nadzór nad działalnością chóru Uczelni;

6. Nadzór promocji Uczelni;

7. Nadzór nad działalnością Akademii Dziecięcej;

8. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. Wolontariatu;

9. Koordynacja działań Zespołu ds. Akademii Seniora i Uczelni Otwartej;

10. Nadzór nad Akademickim Centrum Wsparcia i Doradztwa;

11. Udział w przygotowywaniu planu strategicznego funkcjonowania Uczelni i nadzór nad jego realizacją w
      zakresie zagadnień podległych Prorektorowi ds. Organizacyjnych i Naukowych;

12. Nadzór na rozwojem naukowym nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni;

13. Nadzór nad organizacją konferencji i seminariów naukowych;

14. Współpraca z Prorektorem ds. Kształcenia w zakresie wymiany międzynarodowej pracowników;

15. Koordynowanie prac Instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie prac naukowo –
      badawczych i współpracy z gospodarką (wespół z Prorektorem ds. Kształcenia);

16. Nadzór nad pozyskiwaniem dla Uczelni środków unijnych, w tym określanie strategii w zakresie
      pozyskiwania tych środków oraz organizowanie zespołów do przygotowywania wniosków;

17. Współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni;

18. Przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych i nadzór nad ich realizacją w zakresie: badań
      naukowych, dofinansowywania kształcenia się pracowników ANS w Elblągu i grantów uczelnianych
      doktorskich.Kontakt

Sekretariat prorektorów
inż. Joanna Kuna
tel.: 55 629 05 55
e-mail: prorektor@ans-elblag.pl

Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 27.10.2022, 11:12
Dokument oglądany razy: 1 160
Podpisał: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Dokument z dnia: 27.10.2022