Rada Uczelni

Członkowie Rady Uczelni:

1.  spoza wspólnoty ANS w Elblągu:

    - dr inż. Wiesław Jastrzębski, prof. UWM - Przewodniczący Rady Uczelni

    - mgr inż. Damian Kuźniewski,

    - Tadeusz Naguszewski,

 

2.  spośród wspólnoty ANS w Elblągu:

    - dr hab. Grażyna Cern, prof. uczelni,

    - dr inż. Stanisław Kwitnewski, prof. uczelni

    - mgr Teresa Kubryń,

 

3. Przewodniczący Samorządu Studentów ANS w Elblągu

   - Natalia Zielińska


Kompetencje:

Do zadań rady uczelni należą sprawy określone w ustawie i statucie, a w szczególności:

1. opiniowanie projektu strategii Uczelni;

2. opiniowanie projektu statutu Uczelni;

3. monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, w tym:

a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego;

b) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;

c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;

4. monitorowanie zarządzania Uczelnią;

5. wskazywanie kandydatów na rektora, którzy są potem opiniowani przez senat;

6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;

7. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Uczelni;

8. uchwalanie i przedkładanie ministrowi programu naprawczego;

9. przedkładanie ministrowi rocznego sprawozdania z wykonania programu naprawczego, wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
    planu rzeczowo-finansowego;

10. wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu
      przepisów o rachunkowości, oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu
      podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach, gdy wartość rynkowa tych składników 
     albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2.000.000,00 zł;

11. składanie wniosku do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i
      dodatku funkcyjnego rektora;

12. przyznawanie rektorowi dodatku zadaniowego;

13. wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora;

14. składanie senatowi rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 13.02.2023, 11:59
Dokument oglądany razy: 1 125
Podpisał: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Dokument z dnia: 13.02.2023