Rektor

Rektor ANS w Elblągu – dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. Uczelni

Kompetencje:

Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni

Do zadań rektora należą sprawy dotyczące Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji senatu i rady uczelni, w szczególności:

1. przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii Uczelni;

2. składanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;

3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

4. powoływanie na funkcje kierownicze w Uczelni i odwoływanie z nich;

5. prowadzenie polityki kadrowej w Uczelni;

6. określanie struktury Uczelni;

7. tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, po zaopiniowaniu przez senat;

8. tworzenie studiów podyplomowych i innych form kształcenia, po zaopiniowaniu przez senat;

9. prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni;

10. zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Uczelni.


Kontakt:
Biuro Rektora
inż. Dorota Urbańska
tel.: 55 629 05 01
e-mail: sekretariat.rektora@ans-elblag.pl

Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 25.10.2022, 15:10
Dokument oglądany razy: 1 082
Podpisał: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Dokument z dnia: 25.10.2022