Senat Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Członkowie Senatu

1. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni - Przewodniczący Senatu
2. prof. dr hab. Ewa Szatan - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
3. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub
    profesora uczelni
4. prof. dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora  
   lub profesora uczelni
5. dr hab. Zenon Lica, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora
    uczelni
6. dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub
    profesora uczelni
7. dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora
    uczelni
8. dr inż. Marcin Bukowski - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
9. dr inż. Jacek Paluszak - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
10. dr Katarzyna Jarosińska - Buriak - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
11. dr Agata Rychter, prof. uczelni - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
12. mgr inż. Doiminika Iskra - Świercz - przedstawiciel nieposiadajacych stopnia doktora
13. mgr inż. Andrzej Stojek - przedstawiciel nieposiadajacych stopnia doktora
14. mgr Marzanna Tyburska - przedstawiciel nieposiadajacych stopnia doktora
15. mgr Iwona Dwojacka - przedstawiciel pracowników nNA
16. mgr Joanna Wójciak - przedstawiciel pracowników nNA
17. Julia Socha - przedstawiciel studentów
18. Nikola Krauze - przedstawiciel studentów
19. Anita Brzezińska - przedstawiciel studentów
20. Natalia Zielińska - przedstawiciel studentów


Do kompetencji senatu Uczelni należą sprawy określone w ustawie i statucie, w szczególności:

1. uchwalanie statutu;

2. uchwalanie regulaminu studiów oraz regulaminu studiów podyplomowych;

3. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie  
    specjalistyczne;

4. uchwalanie regulaminów dyplomowania na poszczególnych kierunkach studiów na wniosek dyrektora 
    instytutu;

5. uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;

6. powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni;

7. opiniowanie kandydatów na rektora;

8. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;

9. formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;

10. ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;

11. wykazywanie, które studia mają formę studiów niestacjonarnych;

12. zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów;

13. określenie sposobu potwierdzania (walidacji) efektów uczenia się;

14. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;

15. wykonywanie zadań związanych z przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

16. wyrażanie opinii w sprawie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli
      akademickich i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej;

17. wyrażanie opinii w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji instytutu;

18. wyrażanie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów, studiów podyplomowych i
      kształcenia specjalistycznego;

19. wyrażenie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;

20. zatwierdzanie regulaminu akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz centrum transferu
      technologii;

21. opiniowanie kandydatów na dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz dyrektora
     centrum transferu technologii;

22. wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej;

23. wyrażanie zgody na utworzenie spółki kapitałowej lub przystąpienie do niej;

24. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni;

25. ustalenie warunków i trybu zwalniania z opłat pobieranych za usługi edukacyjne;

26. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności
      przemysłowej oraz zasad komercjalizacji;

27. uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;

28. opiniowanie wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich w zakresie określonym w § 60 ust. 1
      statutu;

29. wyrażanie zgody na przystąpienie do realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w
      przypadku gdy taka zgoda jest wymagana, lub jeżeli wartość projektu przekracza 1 000 000 zł;

30. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, albo przedłożonych przez co najmniej 1/3
      członków senatu.

Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 25.10.2022, 08:12
Dokument oglądany razy: 1 119
Podpisał: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Dokument z dnia: 25.10.2022