Uchwały Senatu - 2022 r.

1/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie charakterystyki prowadzonych studiów, planu studiów i kart przedmiotów dla nowotworzonego kierunku studiów Kryminologia i  zapobieganie patologiom społecznym, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

3/2022 - Ustalenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni PWSZ w Elblągu

4/2022 - Zaopiniowanie sprawozdania Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

5/2022 - Zaopiniowanie utworzenia kierunku studiów Kosmetologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

7/2022 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

8/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotu dla kierunku studiów Informatyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

9/2022 - Wzór dokumentacji programu studiów w PWSZ w Elblągu

10/2022 - Zaopiniowanie utworzenia studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu

11/2022 - Program studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego

12/2022 - Korekta planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Elblągu na 2021 rok

13/2022 - Prowizorium planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Elblągu na 2022 rok

14/2022 - Statut Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

15/2022 - Korekta zasad zaliczania modułu dydaktycznego "Kultura społeczna i zawodowa" w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

16/2022 - Wyrażenie solidarności z obywatelami Ukrainy

17/2022 - Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora z działalności PWSZ w Elblągu za okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

18/2022 - Regulamin studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

19/2022 - Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

20/2022 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

21/2022 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności Resocjalizacja nieletnich na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

22/2022 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

23/2022 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności Resocjalizacja dorosłych na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

24/2022 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na kierunku studiów Ekonomia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

25/2022 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

26/2022 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym

27/2022 - Wykaz przedmiotów oferowanych w Instytucie Ekonomicznym studentom zagranicznym uczestniczącym w programie Erasmus+

28/2022 - Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów Kosmetologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym

29/2022 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności Administracja publiczna i zapobieganie patologiom społecznym na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

30/2022 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 27/2021 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2022/2023

31/2022 - Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Strategii Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od 25 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

32/2022 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Pedagogiczno-Językowym

33/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym

34/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku Studia menadżersko-prawne, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

35/2022 - Karty przedmiotów oferowanych w Instytucie Ekonomicznym studentom zagranicznym uczestniczącym w programie Erasmus+

36/2022 - Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok

38/2022 - Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na rok akademicki 2023/2024

39/2022 - Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

40/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie Tabeli odniesień efektów kierunkowych do efektów uczenia się do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji, planu studiów oraz kart przedmiotów dla kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

41/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie planu studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

42/2022 - Zaopiniowanie likwidacji specjalności Filologia angielska - języki obce w biznesie na kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

43/2022 - Zaopiniowanie likwidacji specjalności Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim na kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

44/2022 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym

48/2022 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 27/2021 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2022/2023

49/2022 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 04/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu i kart przedmiotu "Kultura społeczna i zawodowa"

50/2022 - Program studiów dla kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

51/2022 - Program studiów dla kierunku studiów Ekonomia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

52/2022 - Program studiów dla kierunku studiów Studia menadżersko-prawne, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

53/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie planu studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Informatyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

54/2022 - Program studiów dla kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

55/2022 - Program studiów dla kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

56/2022 - Program studiów dla kierunku studiów Filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

57/2022 - Program studiów dla kierunku studiów Logopedia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

58/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie karty przedmiotu dla kierunku studiów Logopedia, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

59/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie planu studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

60/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie planu studiów i karty przedmiotu dla kierunku studiów Kosmetologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

61/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie planu studiów i karty przedmiotu dla kierunku studiów Budownictwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

62/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie planu studiów i karty przedmiotu dla kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

63/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie planu studiów i karty przedmiotu dla kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

64/2022 - Zaopiniowanie likwidacji kierunku studiów Pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

65/2022 - Zaopiniowanie likwidacji specjalności "Nauczanie języka polskiego i j, polskiego jako obcego" na kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

66/2022 - Zaopiniowanie likwidacji specjalności na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

67/2022 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 35/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Senackich Komisji ds. Instytutów

71/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie charakterystyki prowadzonych studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

72/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie charakterystyki prowadzonych studiów, planu studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

73/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie karty przedmiotu dla kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

74/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie planu studiów dla kierunku studiów Kosmetologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

75/2022 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

76/2022 - Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

82/2022 - Korekta planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2022 rok


Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 22.03.2023, 13:50
Dokument oglądany razy: 6 427
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 14.11.2022