2022

1/2022 - Wysokość dodatku dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za udział w pracach komisji rekrutacyjnych podczas rekrutacji zimowej na rok akademicki 2021/2022

2/2022 - Rozliczenie kosztów Zakładów Informatyki, Lektoratów i Wychowania Fizycznego na dzień 31 grudnia 2021 r.

3/2022 - Wprowadzenie Regulaminu korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania (CAS) oraz Procedury zarządzania tożsamością w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

4/2022 - Wprowadzenie Wewnętrznego Regulaminu Porządkowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

5/2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 26/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w sprawie Polityki wewnętrznej rachunkowości w PWSZ w Elblągu

6/2022 - Zasady prowadzenia hospitacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

7/2022 - Utworzenie kierunku studiów Kosmetologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

8/2022 - Utworzenie studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

9/2022 - Przekształcenie Działu Osobowego w Dział Spraw Pracowniczych

10/2022 - Likwidacja Samodzielnego stanowiska pracy ds. Gospodarki Materiałowej i Analizy Kosztów

12/2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 33/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektu "Kształcenie 4.0"

13/2022 - Procedura zatrudniania pracowników w PWSZ w Elblągu oraz zawierania umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych

14/2022 - Regulamin Organizacyjny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

15/2022 - Szczegółowy regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

16/2022 - Uchylenie zarządzenia Nr 63/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu sanitarnego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu celem przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

17/2022 - Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

18/2022 - Utworzenie specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka" na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

19/2022 - Utworzenie specjalności "Resocjalizacja nieletnich" na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

20/2022 - Utworzenie specjalności "Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka" na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

21/2022 - Utworzenie specjalności "Resocjalizacja dorosłych" na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

22/2022 - Utworzenie specjalności "Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw" na kierunku studiów Ekonomia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

23/2022 - Wykonywanie zadań obronnych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

24/2022 - Powołanie Uczelnianego Zespołu Kierowania działaniami kryzysowymi w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

25/2022 - Organizacja stałego dyżuru w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

26/2022 - Godziny Rektorskie w dniu 29.04.2022

27/2022 - Podział środków przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

28/2022 - Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na rok akademicki 2022/2023

29/2022 - Utworzenie specjalności "Administracja publiczna i zapobieganie patologiom społecznym" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

30/2022 - Powołanie Zespołu ds. Obsługi Rekrutacji

31/2022 - Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. nadzoru stanu technicznego infrastruktury Uczelni 

32/2022 - Wysokość opłat na studiach dla studentów rozpoczynających studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w roku akademickim 2022/2023

33/2022 - Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych i Informacji w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

34/2022 - Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów w Bibliotece ANS w Elblągu - regulamin inwentaryzacji

35/2022 - Plan ochrony informacji niejawnych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

36/2022 - Instrukcja sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w jednostkach organizacyjnych Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz zakresu i warunków stosowania bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

37/2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 71/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych oraz Zespołu ds. ochrony danych osobowych

38/2022 - Organizacja roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

39/2022 - Wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

40/2022 - Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z miejsca w Domu Studenckim ANS w Elblągu dla studentów studiów stacjonarnych Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

41/2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 15/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

42/2022 - Likwidacja specjalności "Filologia angielska - języki obce w biznesie" na kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

43/2022 - Likwidacja specjalności "Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim" na kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

44/2022 - Zespół Projektu "PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacji"

45/2022 - Zespół Projektu "Kształcenie 4.0"

46/2022 - Powołanie Zespołu ds. Organizacji Jubileuszu 25-lecia Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

47/2022 - Wprowadzenie procedur kontroli finansowej w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

48/2022 - Przeprowadzenie inwentaryzacji uproszczonej sprzętu sportowego

49/2022 - Likwidacja kierunku studiów Pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

50/2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 12/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie likwidacji kierunku studiów Sieci i instalacje budowlane, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

51/2022 - Likwidacja specjalności "Nauczanie języka polskiego i jęz. polskiego jako obcego" na kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

52/2022 - Likwidacja specjalności na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

53/2022 - Wprowadzenie Regulaminu Pracy Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

54/2022 - Wprowadzenie Regulaminu Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

55/2022 - Powołanie Zespołu ds. Wydawnictw ANS w Elblągu

56/2022 - Wprowadzenie Regulaminu czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe ANS w Elblągu"

57/2022 - Powołanie Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe ANS w Elblągu"

58/2022 - Wysokość stawek za recenzje publikacji w Wydawnictwie ANS w Elblągu

59/2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 14/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

60/2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 16/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

61/2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 40/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie wysokości miesięcznej opłaty za korzystanie z miejsca w Domu Studenckim ANS w Elblągu dla studentów studiów stacjonarnych Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

62/2022 - Przeprowadzenie inwentaryzacji częściowej uproszczonej środków trwałych w Sekcji Administracji Sieci i Systemów Komputerowych

63/2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 14/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

64/2022 - Godziny Rektorskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

65/2022 - Powołanie Uczelnianego Koordynatora Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

66/2022 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

67/2022 - Zmiana nazwy Akademickiego Centrum Wsparcia i Doradztwa

68/2022 - Powołanie Zespołu ds. Obsługi Rekrutacji

69/2022 - Organizacja roku akademickiego 2022/2023

70/2022 - Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2022 roku

71/2022 - Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce "POL-on"

72/2022 - Rozliczenie kosztów Zakładu Lektoratów ANS w Elblągu na dzień 31 grudnia 2022 roku

73/2022 - Powołanie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz zakresu ich działania


Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 22.03.2023, 14:48
Dokument oglądany razy: 6 429
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 23.12.2022