Zarządzenia Rektora w 2023 roku

53/2023 - Zmiana nazwy specjalności "Sztuka kreatywnego pisania" na nazwę "Kreatywne pisanie i narracje gier komputerowych" na kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

52/2023 - Utworzenie specjalności "Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną i doradztwem zawodowym" na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

51/2023 - Rozliczenie kosztów Zakładu Lektoratów ANS w Elblągu na dzień 31 grudnia 2023 roku

50/2023 - Godziny Rektorskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w dniu 21 grudnia 2023 roku

49/2023 - Godziny Rektorskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w dniu 14 grudnia 2023 roku

48/2023 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 73/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz zakresu ich działania

47/2023 - Utworzenie Sekcji Technicznej w Dziale Gospodarczym oraz zmiana Regulaminu Organizacyjnego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

46/2023 - Godziny Rektorskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w dniu 1 grudnia 2023 roku

45/2023 - Ustalenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku

44/2023 - Likwidacja specjalności "Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka" na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

43/2023 - Likwidacja specjalności "Podatki i rachunkowość w administracji" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

42/2023 - Likwidacja specjalności "Administracja publiczna i zapobieganie patologiom społecznym" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

41/2023 - Utworzenie specjalności "Administracja samorządowa i finanse publiczne" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

40/2023 - Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2023 roku

39/2023 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 09/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 25 lutego 2023 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

38/2023 - Wyznaczenie administratora skrzynki doręczeń

37/2023 - Wprowadzenie Regulaminu Pracy Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

36/2023 - Wprowadzenie Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

35/2023 - Powołanie zespołu zadaniowego do spraw aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny

34/2023 - Zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

33/2023 - Utworzenie studiów podyplomowych "Zrównoważone Projektowanie Produktów Cyfrowych - Sustainable Digital Design" w Instytucie Ekonomicznym Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

32/2023- Ustalenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023

31/2023 - Godziny Rektorskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

30/2023 - Zmiana nazwy Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych

29/2023 - Powołanie Zespołu Wdrożenia EZD RP w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

28/2023 - Utworzenie specjalności "Sztuka kreatywnego pisania" na kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

27/2023 - Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich ANS w Elblągu

26/2023 - Wysokość dodatku dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za udział w pracach zespołu ds. obsługi rekrutacji podczas rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

25/2023 - Organizacja roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

24/2023 - Likwidacja kierunku studiów Pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

23/2023 - Wprowadzenie Polityki Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

22/2023 - Zmiana nazwy specjalności "Resocjalizacja nieletnich" na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

21/2023 - Likwidacja specjalności "Administracja skarbowa" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

20/2023 - Utworzenie kierunku studiów Logistyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

19/2023 - Wysokość opłat na studiach dla studentów rozpoczynających studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w roku akademickim 2023/2024

18/2023 - Powołanie Zespołu ds. Obsługi Rekrutacji

17/2023 - Dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy z monitorem ekranowym

16/2023 - Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na rok akademicki 2023/2024

15/2023 - Godziny Rektorskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w dniu 19 maja 2023 roku

14/2023 - Podział środków przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

13/2023 - Wprowadzenie Regulaminu wynagradzania Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

12/2023 - Wyznaczenie pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"

11/2023 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 53/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 16 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

10/2023 - Utworzenie specjalności "Administracja spraw wewnętrznych i kryminologia" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

9/2023 - Likwidacja specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka" na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

8/2023 - Utworzenie specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną" na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

7/2023 - Utworzenie kierunku studiów Psychologia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

6/2023 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 38/2021 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach dydaktycznych i Domu Studenckim PWSZ w Elblągu oraz cenników opłat za wynajem

5/2023 - Ustalenie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

4/2023 - Zatwierdzenie Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

3/2023 - Zatwierdzenie Regulaminu Rady Bibliotecznej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

2/2023 - Regulamin Ceremoniału Akademickiego Akademii Nauk Stosowanych w Elblagu

1/2023 - Ustalenie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne

Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 06.06.2024, 10:43
Dokument oglądany razy: 609
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 14.02.2024